akdaş

PolitikamızGeri

KALİTE, ÇEVRE, İSG POLİTİKAMIZ

AKDAŞ A.Ş. olarak, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile ISO 9001, ISO 14001 ve TS 18001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

Bu amaç doğrultusunda; topluma, çevreye, müşteriye, kaliteye ve çalışanlarımıza olan duyarlılığımız ile tüm faaliyetlerimizde;

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmeyi, yürürlükteki yasal şartlar, üyesi olduğu kuruluşların şartları ve güncelleşen mevzuatlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeler için düzenli denetim ve değerlendirme programları yapmayı,
 • Teknolojik değişiklikleri takip edip uygulamayı,
 • Müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,
 • Tedarikçilerle sağlam temelli bir işbirliği kurmayı,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi ve uygulamayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmayı, insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı,
 • Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmeyi ve kaynaklarımız çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı, 
 • Tüm çalışanımızın desteğine, üretkenliğine güvenerek ve farkındalığı artırarak; yönetim sistemlerine katılımlarını sağlamayı ve verilecek sürekli eğitimlerle bilinçlendirmeyi, hedeflerin başarılmasında katkı sağlamaları için gerekli olan bilince ulaşmaları yönünde her türlü bilgilendirme faaliyetleri kesintisiz devam ettirmeyi,
 • Çalışanlarımızın aktif, yapıcı, yaratıcı ve sürekli katılımları ile entegre yönetim sistemimizin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamayı,
 • Planlı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın etkinliklerini artırmayı, yaratıcılıklarını teşvik etmeyi,
 • Tüm kademe ve bölümler bazında şirketin,  çalışanların, müşterilerin ve çalışılan diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizlilikleri ve özel bilgilerinin korunmasını sağlamayı,
 • Görev ya da yapılan iş dolayısıyla öğrenilen;  ilgililere, üçüncü kişilere,  işveren ve işyerine ya da işyerinde yürütülmekte olan işlere ait gizli kalması gereken bilgi ve sırların, izin ve gereklilik dışında ifşa edilmemesini sağlamayı,
 • Müşteri, tedarikçi, taşeron ve diğer ikinci ve üçüncü taraflardan (şahıs ve/veya şirketlerden)  ayni veya nakdi çıkar ve menfaat sağlanmaması amacıyla sistem oluşturulmayı ve sürekliliğinin, uygulanabilirliğinin garanti altına alınmasını sağlamayı,
 • Çevre kirliliğinin, yaralanmaların, sağlık bozulmalarının önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların yaptıkları görevlerin önem ve uygunluğunun farkında olmaları sağlamayı,
 • İlgili tüm tarafların; kuruluş adına çalışan kişilerin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin ve çevremizin faaliyetlerimiz nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri ortadan kaldırmayı ve/veya en aza indirmeyi, eğitim imkanı sağlayarak bilinçlendirmeyi, 
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

 TS EN ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

AKDAŞ DÖKÜM A.Ş olarak: firmamızın güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak, firmamızın temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedeflemektir.

 

Risk yönetim çerçevesi, bilgi güvenliği risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini, işlenmesini kapsar. Risk değerlendirmesi, uygulanabilirlik bildirgesi ve risk işleme planı, bilgi güvenliği risklerinin nasıl kontrol edildiğini tanımlar. Bu planın yönetiminden ve gerçekleştirilmesinden BGYS Sorumlusu  sorumludur.

 

AKDAŞ DÖKÜM A.Ş olarak, “Bilgi Güvenliği Politikası”nın uygulanmasının sağlanması ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin ve BGYS sürekli iyileştirilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan eder.

 

Bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına erişen herkes:

Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde firmaya ait bilginin gizliliğini sağlamalı, kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemeli, risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almalı, bilgi güvenliği ihlal olaylarını raporlamalı ve gerekli birimlere bildirmeli, bu ihlalleri engelleyecek önlemleri almalıdır. Firma içi bilgi kaynakları (duyuru, doküman vb.) yetkisiz olarak üçüncü kişilere iletilemez. Firma bilişim kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıyla kullanılamaz. Firmanın tüm çalışanları ve BGYS de tanımlanan dış taraflar, bu politikaya ve bu politikayı uygulayan BGYS politika, prosedür ve talimatlarına uymakla yükümlüdür.

 

 

Enerji Politikası

 

Bu politikanın kapsamı AKDAŞ A.Ş 'nin üretim faaliyeti gerçekleştirdiği tüm bina ve tesisleri içermektedir. AKDAŞ A.Ş, Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla AKDAŞ A.Ş. olarak;

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmeyi, yürürlükteki yasal şartlar, üyesi olduğu kuruluşların şartları ve güncelleşen mevzuatlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeler için düzenli denetim ve değerlendirme programları yapmayı,
 • Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
 • Birm üretim başına enerji girdilerimizi optimize etmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara , düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
 • En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamayı,
 • Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi  ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı, 
 • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmeyi,
 • Enerjinin  tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi, kuruluş hedef ve amaçlarına ulaşılması konularında gerekli tüm bilgi, belge ve kaynakları sağlayarak aktif rol oynamayı,
 • Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satınalmasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı

Taahhüt ediyoruz.


M.NİYAZİ AKDAŞ

GENEL MÜDÜR